Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta bolagets angelägenheter i aktieägarnas intresse. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

New Nordics styrelsearbete styrs, förutom av lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering.  Arbetsordningen fastställs en gång per år.

Styrelsen i New Nordic ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet styrelseledamöter.

Styrelsemöten

New Nordic håller under räkenskapsåret vanligtvis fem ordinarie styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår fyra män och en kvinna och två av fem är anställda i bolaget.
Styrelsemötena börjar med att diskutera bolagets finansiella situation, med fokus på kostnader och försäljning. Styrelsen bearbetar och fastställer de finansiella rapporterna och årsredovisningen innan de offentliggörs. Under styrelsemötena diskuteras även bland annat övergripande strategi, expansion och utdelningspolicy.
Verkställande direktören är styrelseledamot och rapporterar om det operativa arbetet i koncernen och säkerställer att styrelsen får ett sakligt och relevant informationsunderlag för beslutsfattande.

Närvaron på styrelsemötena är hög och ledamöterna deltar i alla diskussioner. En gång om året deltar New Nordics revisor i styrelsemötet och presenterar den årliga revisions pm. 

Läs mer om styrelsens medlemmar

Copyright © 2017 New Nordic AB