Utvalda finansiella data

(kSEK) 2017 2016                2015            2014 2013 2012
         
Aktien    
Antal aktier vid periodens slut* 6 195 200 6 195 200  6195 200   6 195 200      6 195 200      6 195 200  
Egna aktier vid periodens slut* 0  0  0   0   0   0
Marknadspris 31 december, SEK 40,00 27,5  23,90   23,40   14,5   6,00
Resultat per aktie, SEK* 3,28  1,55  1,83   2,00   0,93   -0,66
Eget kapital per aktie* 9,80  6,94  5,77   4,0   2,2   1,4
Utdelning per aktie, SEK* 1,15  NA  0,25   0   0   0
         
Verksamhetens storlek    
Antal anställda vid periodens slut 42  43  41   38   37   37
Börsvärde 31 december 247 808  170 362  148 065   144 968   89 830   37 171
         
Verksamheten    
Nettoomsättning 344 739  305 842  298 485   271 949   227 983   203 787
EBITDA 28 455  14 096  18 592   19 118   12 154   5 457
Rörelseresultat 27 654  13 007  15 718   16 199   9 161   -1 038
Resultat efter finansiella poster 27 115  12 523  14 240   16 525   7 894   -4 554
Årets resultat 20 297  9 574  11 330 12 375 5 781 -4 086
         
Marginaler    
Bruttomarginal, % 67,4  65,3  65,9   63,9   65,3   62,1
EBITDA, % 8,3  4,6  6,2   7,0   5,3   2,7
Rörelsesmarginal, % 8,0  4,3  5,3   6,0   4,0   -0,5
Vinstmarginal efter skatt, % 7,9  4,1  4,8   4,6   3,5   -2,2
         
Tillväxt    
Nettoomsättningstillväxt, %  2,5  9,8   19,2   11,9   2,2
Tillväxt i resultat per aktie, %  -15,3  -8,5   115,1   -   -
         
Data från balansräkningen    
Balansomslutning 138 818  127 592  125 235   100 662   90 288   91 727
Eget kapital 60 810  42 979  35 772   25 059   13 549   8 472
Aktiekapital 6 195  6 195  6 195   6 195   6 195   6 195
         
Effektivitet          
Avkastning på sysselsatt kapital, % 39,8  17,7  28,9   46,1   38,5   -3,4
Avkastning på eget kapital, % 33,4  22,3  31,7   49,4   42,7   -48,2
Omsättning per medarbetare 8 307  7 113  7 280   7 157   6 162   5 095
Bruttoresultat per medarbetare 5 597  4 641  4 798   4 572   4 021   3 161
Resultat per medarbetare 653  291  347   326   156   -110
         
Finansiell ställning          
Skuldsättningsgrad, ggr 1,28  1,97  2,50   3,0   5,7   9,8
Räntetäckningsgrad, ggr 44,7  15,8  13,7   9,5   3,5   -0,2
Soliditet, % 43,8  33,7   28,6   24,9   15,0   9,2
         
Kassaflöde          
Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 691  1 624  -2 560   3 204  483  4 167
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 433  1 799 1 555   -1 483  406  -176
Investeringar 202  597 792  588  508  906
* Det finns inga utspädningseffekter          


Bruttomargina
l: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.

Copyright © 2017 New Nordic AB