Utvalda finansiella data

(kSEK) 2019 2018 2017 2016                2015           
   
Aktien    
Antal aktier vid periodens slut* 6 195 200 6 195 200 6 195 200 6 195 200  6195 200
Egna aktier vid periodens slut* 0 0 0  0  0
Marknadspris 31 december, SEK 81 68 40,00 27,5  23,90
Resultat per aktie, SEK* 4.53 4,28 3,28  1,55  1,83
Eget kapital per aktie* 16.45 12,95 9,80  6,94  5,77
Utdelning per aktie, SEK* 1.75 1,50 1,15  NA  0,25
   
Verksamhetens storlek    
Antal anställda vid periodens slut 55 51 41  42  44
Börsvärde 31 december 501 811 421 274 247 808  170 362  148 065
   
Verksamheten    
Nettoomsättning 452 613 393 708 344 739  305 842  298 485
EBITDA 36 865 34 891 28 455  14 096  18 592
Rörelseresultat 36 305 34 223 27 654  13 007  15 718
Resultat efter finansiella poster 36 068 34 119 27 115  12 523  14 240
Årets resultat 28 074 26 523 20 297  9 574  11 330
   
Marginaler    
Bruttomarginal, % 69.7 70,5 67,4  65,3  65,9
EBITDA, % 8.1 8,9 8,3  4,6  6,2
Rörelsesmarginal, % 8.0 8,7 8,0  4,3  5,3
Vinstmarginal efter skatt, % 8.0 6,7 7,9  4,1  4,8
   
Tillväxt    
Nettoomsättningstillväxt, % 15.0 14,2 12,7  2,5  9,8
Tillväxt i resultat per aktie, % 5.8 30,5 111,6  -15,3  -8,5
   
Data från balansräkningen    
Balansomslutning 197 187 162 647 138 818  127 592  125 235
Eget kapital 101 917 80 213 60 810  42 979  35 772
Aktiekapital 6 195 6 195 6 195  6 195  6 195
   
Effektivitet    
Avkastning på sysselsatt kapital, % 31.9 40,7 39,8  17,7  28,9
Avkastning på eget kapital, % 27.5 33,1 33,4  22,3  31,7
Omsättning per medarbetare 8 540 8 467 8 307  7 113  7 280
Bruttoresultat per medarbetare 5 954 5 968 5 597  4 641  4 798
Resultat per medarbetare 510 520 653  291  347
   
Finansiell ställning    
Skuldsättningsgrad, ggr 0.93 1,03 1,28  1,97  2,50
Räntetäckningsgrad, ggr 93.6 100,7 44,7  15,8  13,7
Soliditet, % 51.7 49,3 43,8  33,7   28,6
   
Kassaflöde    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -667 17 852 4 691  1 624  -2 560
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 249 -11 973 2 433  1 799 1 555
Investeringar 1 684 880 202  597 792
* Det finns inga utspädningseffekter    


Bruttomargina
l: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.

Copyright © 2017 New Nordic AB