Utvalda finansiella data

(kSEK) 2018 2017 2016                2015            2014
     
Aktien    
Antal aktier vid periodens slut* 6 195 200 6 195 200 6 195 200  6195 200   6 195 200   
Egna aktier vid periodens slut* 0 0  0  0   0
Marknadspris 31 december, SEK 68 40,00 27,5  23,90   23,40
Resultat per aktie, SEK* 4,28 3,28  1,55  1,83   2,00
Eget kapital per aktie* 12,95 9,80  6,94  5,77   4,0
Utdelning per aktie, SEK* 1,50 1,15  NA  0,25   0
     
Verksamhetens storlek    
Antal anställda vid periodens slut 51 41  42  44   38
Börsvärde 31 december 421 274 247 808  170 362  148 065   144 968
     
Verksamheten    
Nettoomsättning 393 708 344 739  305 842  298 485   271 949
EBITDA 34 891 28 455  14 096  18 592   19 118
Rörelseresultat 34 223 27 654  13 007  15 718   16 199
Resultat efter finansiella poster 34 119 27 115  12 523  14 240   16 525
Årets resultat 26 523 20 297  9 574  11 330 12 375
     
Marginaler    
Bruttomarginal, % 70,5 67,4  65,3  65,9   63,9
EBITDA, % 8,9 8,3  4,6  6,2   7,0
Rörelsesmarginal, % 8,7 8,0  4,3  5,3   6,0
Vinstmarginal efter skatt, % 6,7 7,9  4,1  4,8   4,6
     
Tillväxt    
Nettoomsättningstillväxt, % 14,2 12,7  2,5  9,8   19,2
Tillväxt i resultat per aktie, % 30,5 111,6  -15,3  -8,5   115,1
     
Data från balansräkningen    
Balansomslutning 162 647 138 818  127 592  125 235   100 662
Eget kapital 80 213 60 810  42 979  35 772   25 059
Aktiekapital 6 195 6 195  6 195  6 195   6 195
     
Effektivitet      
Avkastning på sysselsatt kapital, % 40,7 39,8  17,7  28,9   46,1
Avkastning på eget kapital, % 33,1 33,4  22,3  31,7   49,4
Omsättning per medarbetare 8 467 8 307  7 113  7 280   7 157
Bruttoresultat per medarbetare 5 968 5 597  4 641  4 798   4 572
Resultat per medarbetare 520 653  291  347   326
     
Finansiell ställning      
Skuldsättningsgrad, ggr 1,03 1,28  1,97  2,50   3,0
Räntetäckningsgrad, ggr 100,7 44,7  15,8  13,7   9,5
Soliditet, % 49,3 43,8  33,7   28,6   24,9
     
Kassaflöde      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   17 852 4 691  1 624  -2 560   3 204
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 973 2 433  1 799 1 555   -1 483
Investeringar 880 202  597 792  588
* Det finns inga utspädningseffekter      


Bruttomargina
l: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.

Copyright © 2017 New Nordic AB